Θέση: Εκπαιδευτικός Ισπανικής Γλώσσας
Προδιαγραφές θέσης:
 Πτυχίο Πανεπιστημίου Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
 Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές
 Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ
 Eπικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία σταδιοδρομίας σε ένα σύγχρονο
εκπαιδευτικό οργανισμό με δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.